Jordan Peuronius sukuseura
Iitistä

SÄÄNNÖT

 

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi Sukuseura Jordan Peuronius ry, kotipaikka Iitti ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

 

Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

- järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia

- keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon

- harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

- pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä

Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on avioliiton kautta siihen liittynyt.

 

Kannattajajäseneksi voi myös liittyä henkilö, joka ei varsinaisesti kuulu sukuun, mutta on kiinnostunut suvun asioista. Kannattajajäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus, mutta ei äänioikeutta.

 

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

 

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis-ja vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäseneltä perittävän kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.       

 

Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen

ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsenellä on äänioikeus, mutta hän on vapaa jäsenmaksusta.

 

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, ja vähintään viisi (5 ) ja enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

 

Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.

 

Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

 

Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä elokuun aikana.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

 

Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä sekä kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

 

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaus.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4.hyväksytään kokouksen työjärjestys ,

5.esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta;

6.pääte5tään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis-ja jäsenmaksu sekä kannatusjäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle;

8.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet;

9.valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi;

10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§

Sääntöjen muuttaminen, sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

 

Sukuseuran purkautuessa käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.